En bit av kultur-Norge

 In Nyheter

«Vi må styrke Noreg sin posisjon som kulturdestinasjon. Vi ønsker at både norske og utanlandske reisande skal ha med seg ein bit av kultur-Noreg når dei reiser heim, og at Noreg skal vere eit land dei vil oppleve meir av

Dette sitatet er hentet fra regjeringas strategi for å styrke Norge sin posisjon som kulturdestansjon. I notatet «Strategi for kultur og reiseliv – Noreg som attraktiv kulturdestinasjon» (juni, 2019) er det mye interessant å lese for de av dere som jobber med kunst, kultur og/eller reiseliv.

Om du som kulturnæringsbedrift, kreativ aktør eller reiselivsaktør lurer på hva du skal satse på fremover er det greit å vite hva regjeringa peker på som innsatsområder.

1. stimulere til etablering av bedriftsnettverk i skjeringsfeltet mellom kultur og reiseliv
2. legge til rette for at fleire kultur- og reiselivsverksemder kan kvalifisere for deltaking i næringsklynge
3. legge til rette for fleire tverrfaglege arenaer og møteplassar for kultur- og reiselivsaktørar
4. opprette ei offentleg ressursgruppe for kultur og reiseliv
5. kartlegge offentlege verkemiddel som har relevans for aktørar innanfor kulturbasert reiseliv
6. legge til rette for at norske aktørar kan delta i internasjonale nettverk og prosjekt innanfor kulturturisme Innsatsområde B: Kunnskap og kompetansebygging Regjeringa vil:
7. gi verksemder eit kurstilbod av relevans for vidare utvikling av kulturbasert reiseliv
8. etablere eit kompetanseutviklingsprogram for kulturinstitusjonar
9. bidra til eit forskingsløft innanfor kulturbasert reiseliv
10. kartlegge og dele sentral kunnskap om kulturturisme
11. følge utvikling og trendar i marknaden for kulturturisme
12. kartlegge omfanget og betydninga av kulturturisme i norske verksemder
13. bidra til å utvikle offentleg statistikk knytt til kulturbasert reiseliv
14. utvide besøksstatistikken ved norske museum
15. utvikle eit analytisk rammeverk for å følge utviklinga innanfor kulturturisme
16. sette i gang eit pilotprosjekt for lettare tilgang til kulturinstitusjonar
17. legge til rette for å utvikle Noreg som reisemål basert på kulturarrangement
18. legge til rette for at verdiskapingspotensialet frå stader som er knytte til handling i bøker, film, dataspel og tv-produksjonar, kan realiserast i større grad
19. etablere eit følgeforskingsprogram for å belyse effektane av kulturlivet sine nye signalbygg i Oslo på reiselivet
20. bidra til å utvikle og marknadsføre Noreg som eit reisemål med unike matopplevingar
21. styrke besøksforvaltinga ved kulturattraksjonar
22. stimulere til næringsetablering ved og i kulturminne og kulturmiljø
23. gjennomføre ei utgreiing som vurderer næringspolitiske sider ved den immaterielle kulturarven
24. innhente kunnskap om ulike forretningsmodellar og samarbeidsformer mellom kulturinstitusjonar og private reiselivsaktørar
25. ferdigstille ei kalenderteneste for kulturarrangement i Noreg
26. stimulere til meir bruk av offentlege kulturdata, også i reiselivssamanheng Innsatsområde
27. tydeleggjere kulturdimensjonen i den statlege profileringa av Noreg som reisemål
28. legge til rette for ei betre koordinering av arbeidet med å profilere norsk kultur, mat og reiseliv internasjonalt
29. bidra til at opninga av kulturlivet sine nye signalbygg i Oslo synleggjer Oslo og Noreg som attraktive kulturdestinasjonar

Du kan lese hele dokumentet HER.