Hvordan lykkes bedre?

 In Nyheter

– For meg som fotograf, med et utstillingsprosjekt i Stockholm nært forestående, var det nyttig å være med på testing av det nye prosjektverktøyet. Jeg fikk et par-tre idéer til hva jeg kan forbedre. Det starter jeg med en gang!

Det forteller en fornøyd Fotograf Bjarne Riesto, en av de 30 kulturnæringsbedriftene som er medlem av Hermetikken Kulturnæringshage i Vadsø. Han var en av test-bedriftene for det nye analyseverktøyet Culture Score Card som nå testes ut på utvalgte kulturbedrifter i SIVAs næringshagenettverk. 

 – Jeg har aldri jobba med prosjektverktøy før, så jeg hadde ingen forventninger da jeg gikk inn i den 3-timers lange test-sekvensen. Det å få visualisert hvor forbedringspotensialene ligger var en positiv opplevelse.

Sier Riesto, som sammen med flere nordiske fotografer, stiller ut sine arktiske naturbilder i utstillingsprosjektet ”Horisont” på Rånäs slott utenfor Stockholm i juli.   

BjarneRiesto culturescorecard

 Et verktøy for å redde gode kulturprosjekter

Når kulturnæringsbedriftene går gjennom prosjektverktøyet må de svare og vekte spørsmål knyttet til mål, ambisjoner, marked, lønnsomhet osv. Deretter summerer systemet alle svarene til et oversiktsbilde over styrke og svakheter av bedrifter eller prosjektet. Diskusjonene og prosessen mellom bedriften og fasilitatoren avdekker muligheter og utfordringer som det skal jobbes videre med.

Det er Ole A. Smidesang i Lillehammer og Gudbrandsdal Kunnskapspark som nå tester ut Culture Score Card for Kunnskapsverket. Sammen med Lennart von Haffner, daglig leder i Kreativt Forum, prøves modellen ut på 11 utvalgte kulturnæringsprosjekter- og bedrifter i flere næringshager i landet. Målet med verktøyet er rett og slett å unngå å miste gode kulturprosjekter.

 – Suksesskriteriene og den etterfølgende vurdering av prosjektets forutsetninger klarlegges, slik at kulturprosjektets sterke og svake sider kan analyseres i dialog mellom de involverte parter. 

 Det sier Smidesang. Hans rolle i prosjektet er å iaktta kulturnæringsutøverne i testen for å se hvilken nytte både bedriften og Kunnskapsverket kan ha av verktøyet. Til slutt er det han som skal evaluere Culture Score Card og si noe om mulighetene og utfordringer.

Viktigheten av en erfaren prosessleder

Lennart von Haffner er prosessleder i test-arbeidet med kulturnæringsbedriftene, og går gjennom verktøyet sammen med bedriften. Han er også en av arkitektene bak prosjektverktøyet Culture Score Card gjennom jobben han tidligere hadde i Arts & Business.  

Utgangspunktet for analyseverktøyet var å bygge bro mellom kultur og næringsliv, slik at flest mulig kulturprosjekter klarer å tjene penger, sier von Haffner.

– Det er spennende å jobbe med kulturnæringsaktører, de er mer åpne og interessert enn tradisjonelle næringer. For meg er det viktig å bygge bro mellom kultur og næringsliv, for jeg tror samspillet mellom dem gir større suksess for begge parter. Bare se på design som jo er en kulturnæring, men som øvrig næringsliv får en stor merverdi av å samarbeide med; ”Design er kultur med et formål”. 

Fotograf Bjarne Riesto understreker viktigheten av å ha en prosessleder sammen med seg når man skal gå inn og svare på spørsmålene i verktøyet. 

– Det er ikke ideelt å sitte helt alene med dette. Jeg tror ikke svarene blir så gode som når en prosessleder utfordrer bedriftens svar, stiller spørsmål og oppfordrer til refleksjon.

Veien videre

Når 11 kulturnæringsbedrifter har vært gjennom test-perioden skal bedriften selv jobbe med resultatene. Etter et halvt år skal Kunnskapsparken møte bedriften igjen for å evaluere hvilken nytte de har hatt av prosessen. Erfaringen bedriften har hatt skal sammenstilles for å gi kulturnæringsbedrifter og deres rådgivere/virkemiddelapparat en innsikt analyseverktøyets svake og sterke sider.

Til nå er det bare 4 bedrifter/prosjekter som har vært gjennom testing av Culture Score Card. Det er for tidlig å si noe om dette har vært en suksess eller ikke. Men det kan allerede nå se ut som at prosjektverktøyet fungerer best på prosjekter, arrangementet og festivaler, sier Ole A. Smidesang.

– Det som er bra er at det skaper bevissthet rundt de forretnigsmessige elementene i prosjektet. Og det er allerede tydelig at prosessleder-rollen som Lennart fon Haffner har er svært viktig. 

Når vi spør Bjarne Riesto om han vil anbefale prosjektverktøyet Culture Score Card til andre bedrifter, svarer han: 

– Hvis du vil videreutvikle bedriften eller prosjektet ditt for å gjøre det best mulig, så tror jeg dette prosjektverktøyet vil være til god hjelp. Jeg fikk i alle fall god uttelling av å delta som test-bedrift, og er glad for at Hermetikken Kulturnæringshage sa ja til å være med på utprøvinga av dette Culture Score Card.