Kulturnæring gir nye muligheter

 In Nyheter

«Kulturnæring gir nye muligheter» heter Virksomhetsplanen 2015 fra Kulturnæringsstiftelsen. Som en av de viktigste støttespillere for kulturnæringene i nord er det interessant å se hva stiftelsen satser på og hvilke muligheter som gis. Det får vi et godt bilde av i oppsummeringen av fjoråret som ligger i planen. Her er en kort oppsummering av planen.

Siden oppstarten høsten 2012 har Kulturnæringsstiftelsen gått inn med nærmere 58 millioner kr i til sammen 370 prosjekter. 

I 2015 ble det bevilget nærmere 14 millioner kroner til i alt 98 prosjekter:

Stiftelsens viktigste oppgave er tildeling av tilskudd som skjer gjennom to utlysningsrunder årlig. På våren inviteres det til søknader innen scenekunst og filmindustri, og på høsten innen musikk, litteratur og visuell kunst. I begge utlysningene inviteres det også til tverrfaglige prosjekter.1

Våren 2015 – Filmindustri og scenekunst

Målområdet for våren 2015 var film, scenekunst og tverrfaglige prosjekter med hovedvekt innen en av disse sjangrene. Stiftelsen mottok i alt 93 søknader på til sammen 28,5 millioner kr. Resultatet av søknadsbehandlingen ble en tildeling på omlag 5 millioner kr til 30 prosjekter i størrelsesorden 40 000 til 400 000 kr.

En tredjedel av de tildelte midlene våren 2015 til scenekunst, en tredjedel til filmindustri og en tredjedel til tverrfaglige prosjekter.

Når det gjelder geografisk fordeling, gikk 49 % av midlene til aktører i Troms fylke. Den høye prosentandelen henger sammen med at en stor andel både av nordnorsk filmindustri og det profesjonelle, frie scenekunstmiljøet er lokalisert i Tromsø. Prosjekter i Nordland og Finnmark mottok henholdsvis 30 % og 21 % av tildelingene.

Kulturnæringsstiftelsen har tidligere uttalt at den lave andelen støtte til Finnmark er fordi det kom inn få søknader fra fylkets kulturnæringsbedrifter. 

Høsten 2015: Litteratur, musikk og visuell kunst

Det kom inn søknader på til sammen 27 millioner kroner da søknadsfristen for støtte gikk ut 1. oktober. Resultatet av tildelingsrunden ble at 48 prosjekter mottok 5,8 millioner kr i støtte. Prosjektene var i størrelsesorden 30 000 til 400 000 kr.

Visuell kunst utgjorde det største området med 37 % av samlede tildelinger. Musikk fulgte like etter med 35 %, mens tverrfaglige prosjekter utgjorde 23 % og litteratur 5 % av totalen. Den geografiske fordelingen viser at Troms også her er det største fylket med en andel på 50 %, mens andelen som gikk til prosjekter i Nordland var 43 %. Det var få søknader fra Finnmark denne søknadsrunden, noe som gjenspeiles i tildelingene.

Det var også få søknader innen litteratur sammenliknet med året før.  

Les hele virksomhetsplanen her: Kulturnæring gir nye muligheter.