Mikrobedriftene kommer!

 In Nyheter

Alle er enige om at Norge trenger økt verdiskaping, et variert næringsliv og flere gründere. Vi tror det kan ligge mye fremtidig verdiskaping i utviklingen av småbedrifter! Men da må vi erkjenne at dagens virkemiddelapparat ikke er rigget for å utnytte potensialet til mikrobedriftene!

Det skriver Mette C. Westlie, daglig leder og Kristian Wengen, styreleder i Hermetikken Kulturnæringshage i denne kronikken.

Mens virkemiddelapparatet fokuserer på høye vekstambisjoner og store bedrifter, ser vi at mikrobedrifter med 1-4 ansatte blir en stadig viktigere del av verdiskapning og sysselsetting både nasjonalt, og ikke minst, internasjonalt. Vi ser at:

Kulturnæringene er en raskt voksende næring. Den sysselsetter nå over 7 millioner mennesker i Europa, fem ganger mer enn f.eks telekommunikasjonssektoren. Dette er i all hovedsak mikrobedrifter. 

I Norge er 8 av 10 virksomheter mikrobedrifter med fire ansatte eller færre. Disse bedriftene utgjør 23% av den totale omsetningen i norsk næringsliv.

35% av den yrkesaktive befolkningen i USA er nå såkalte «co-workers», altså selvstendig næringsdrivende. Dette antar man vi stige til 50% i løpet av få år. Den samme utviklingen ser vi blant annet i Storbritannia, Nederland og Tyskland. 

Arbeidsmarked i endring

Hele arbeidsmarkedet, slik vi kjenner det, er i endring. Vi snakker ikke lenger om jobbsikkerhet men karrieresikkerhet. De med talenter og spisskompetanse vil jobbe globalt – med det de er best på! 

Dessverre vet vi alt for lite om hva som skal til for å ta ut potensialet som ligger i mikrobedriftene. Dette gjør at virkemiddelapparat i liten grad har tjenester tilpasset denne svært viktige næringsliv-gruppen, og ikke virker så veldig opptatt av å gjøre noe med det heller. Resultatet er at et enormt potensiale for verdiskapning og sysselsetting går tapt. 

Gjennom forskningsprosjektet Hvordan lykkes stort som små (Østlandsforskning, ØF-Rapport nr. 5/2016 i samarbeid med Kunnskapsverket.org) har vi blant annet fått dokumentert at:

Gründerne i mikrobedrifter stort sett gjør alt arbeidet selv. Alt fra produksjon, markedsarbeid, økonomistyring, administrasjon og utviklingsarbeid.

Kapasitet – altså tid – og økonomisk handlefrihet blir deres største utfordring.

Markedsføring, salg og utviklingsarbeid er det som i særlig grad blir skadelidende

Vi ser at mikrobedriftene må bruke alt for mye av tiden sin på økonomi, administrasjon og markedsarbeid i stedet for å fokusere på å levere et best mulig produkt. Resultatet er, ikke uventet, at kvaliteten på produktet reduseres, de tjener for lite og mister motivasjonen. Vi mener dette er mye av forklaringen på hvorfor kun tre av ti foretak overlever mer enn 5 år. 

Mikrobedriftene på sin side er tydelige på det viktigste virkemiddelapparatet er å sikre dem mulighet til å fokusere på sin kjernekompetanse, det de kan best og det som sikrer bedriftens økonomi, markedsposisjon og levedyktighet. For å få til det må vi finne effektive løsninger for det øvrige arbeidet som må gjøres.

I strid med EØS

Virkemiddelapparatet skal ikke, og kan ikke, gi enkeltbedrifter slik driftsstøtte. Det vil være konkurransevridende og i strid med EØS-regelverket. Men vi mener definitivt at vi trenger å tenke nytt! Vi trenger å ta denne utfordringen på alvor.

Det er på tide å innse at virkemiddelsystemet kanskje ikke er riktig rigget for å utnytte det potensialet som ligger i mikrobedriftene. Og det haster! Alt tyder på at andel «co-workers» og mikrobedrifter vil vokse enda mer – og det raskt. Norge trenger at flere av disse lykkes! 

Virkemiddelapparatet må derfor være med på å ta en risiko for utvikling – ikke bare gjennom å tenke vekst i enkeltbedrifter slik vi gjør det i dag – men vekst for en hel gruppe næringsaktører.  

Vi må teste ut nye løsninger som gjør at mikrobedriftene i større grad kan videreutvikle sitt talent og sin spisskompetanse. Vi må teste ut nye infrastrukturløsninger som gjør at gründerne kan gründe og ikke administrere. Vi må hjelpe disse til å bli best til det de er gode på. Slik kan vi skape vekst, et allsidig næringsliv, og motiverte gründere som lykkes både nasjonalt og internasjonalt.

I Hermetikken Kulturnæringshage skal vi fortsette arbeidet med å frembringe ny kunnskap, søke etter nye og gode løsninger som gjør at kulturnæringene og mikrobedrifter blir en enda viktigere motor i norsk næringsutvikling og verdiskaping.

Da hadde vi satt veldig stor pris på å ha politikerne og virkemiddelapparatet med på laget!