NORGE HAR LYTTET – KUNST- OG KULTURLIVET ER KLAR TIL HANDLING

 In Nyheter

I over 30 timer kunne vi nylig se og høre opplesning fra Sannhets- og fornorskningskommisjonens rapport. 700 sider og en reise i læring og forståelse. Men også sinne og skam over at dette kunne skje. Mange av «våre» var plukket ut til å være blant de 100 oppleserne og gjorde formidlingen av rapporten unik. Kunstnere og Kunsthåndverkere har også bidratt i kommisjonens rapport, hvor kunsten forteller og forsterker budskap og historier.

Fred uten forsoning er skjøre saker. Derfor er det så viktig at kommisjonens rapport kun er startskuddet på det viktige forsoningsarbeidet som må starte – og der har kunst og kultur en viktig funksjon. Urfolks og nasjonale minoriteters kulturliv, kunst og kulturuttrykk har en stor betydning i oppgjøret med fornorskning og urett. Rapporten er tydelig på hvordan samiske, kvenske og skogfinske aktører på kunst- og kulturfeltet aktivt har skapt motstemmer mot fornorskningen, og bidratt til å styrke identiteten og følelsen av fellesskap innad i sine egne miljøer. I dag er kunst- og kulturarbeidere en svært viktig stemme i debatten og skaper gjennom ulike kulturuttrykk dialog og økt forståelse i hele samfunnet, både nasjonalt og internasjonalt.

Målet for kommisjonens foreslåtte tiltak er å legge til rette for kunnskapsmessige, holdningsmessige, handlingsmessige og emosjonelle endringer. Derfor er nettopp kultur løftet frem som et av de viktigste virkemidlene i det videre forsoningsarbeidet.

Kommisjonen foreslår i sin rapport en omfattende og langsiktig satsing på samisk, kvensk/norskfinsk og skogfinsk kultur som en del av forsoningsarbeidet. Videre foreslår de å styrke de økonomiske rammene for samiske, kvenske og skogfinske kulturnæringer- og institusjoner.

At tiltakene i rapporten følges opp er helt sentralt for å lykkes med forsoningsprosessen. Vi sitter likevel med en tvilende, uggen følelse når vi vet at det nå er over 600 dager med menneskerettighetsbrudd i Fosen saken. Skal vi lykkes med forsoning må dette bli mer enn festtaler. Vi skal gjøre vårt, og vi følger med!