Surstoff til politikerne!

 In Nyheter

Surstoff – Kulturnæringssatsinga i Finnmark er et 3-årig prosjekt for å styrke kulturnæringene i fylket. Hermetikken Kulturnæringshage har hatt prosjektledelsen og arbeidet sammen med VERK i Hammerfest, Klekkeriet i Alta og Kulturnæringssatsinga i Berlevåg. Tirsdag 9. mai 2017 orienterte daglig leder i Hermetikken Kulturnæringshage, Mette T. Westlie, fylkesutvalget i Finnmark om prosjektet. Dette intervjuet er laget i forbindelse med denne orienteringen.

Mette T. Westlie, leder i Hermetikken Kulturnæringshage AS

Hvorfor ble Surstoff-prosjektet presentert for fylkesutvalgets medlemmer?

– Det er et stort prosjekt som har gått over lang tid og som nå er i avslutningsfasen. Derfor er politikerne interessert i å få informasjon om prosjekter de har vært med å støtte og hvilke resultater som er oppnådd. 

Hva la du vekt på i presentasjonen din til politikerne?

– Det var viktig å få fortalt hva vi har gjort, hvilke aktiviteter som er gjennomført i Surstoff-prosjektet og prøve å gi dem et bilde av den flotte kulturnæringa som er i Finnmark. Det er viktig å vise politikerne for en stor betydning og potensiale den faktisk har.

Hvor stor betydning har kulturnæringene egentlig?

– Kulturnæringene har betydning på mange ulike måter. De skaper verdier for andre næringer, de skaper bolyst og aktivitet, de forteller viktige historier om fylket vårt og fremhever særegenheten i vår kultur, og de er kreative og har et stort engasjement for utviklingen i Finnmark. Også sysselsettingsmessig, som er viktig for politikerne å vite, så viser den siste tellinga som er fra 2014, at kulturnæringa rent sysselsettingsmessig har veldig stor betydning i Finnmark.

– Hvis vi ser bort fra typiske offentlige arbeidsplasser som helse og sosialtjenester, forsvar og offentlig administrasjon og undervisning så er kulturnæringer den 5. største næringa i Finnmark i forhold til sysselsetting. De fire foran er varehandel, bygg- og anleggsvirksomhet, transport og lagring og industri.  Det er faktisk bare 613 flere sysselsatte i industrien enn i kulturnæringene. 

Ofte blir kulturnæringene fremstilt som kvinnedominert, er det riktig?

– Nei, det er faktisk ikke det. Det er veldig jevnt fordelt mellom kvinner og menn; 51 % menn og 49 % kvinner, i følge undersøkelsen fra Kreativ Industri (2014). 

Har kulturnæringene vokst eller stagnert?

– Hvis vi måler veksten i sysselsettingen i kulturnæringene fra 2003 og til utgangen av 2014 er den på 21,5 %! Sysselsettingsveksten generelt i Finnmark har til sammenligning vært på kun 13 % i samme periode. Det forteller mye om potensiale i næringen og betydning av en målrettet satsing. 

Kulturnæringene er en samlebetegnelse på mange ulike bransjer. Kan man se hvilke bransjer som utmerker seg i forhold til sysselsetting?

– Ja, det kan man. For oss er det interessant å se at det har vært vekst både innen kunsthåndtverk, design og arkitektur, utøvende kunst og musikk, film og foto og opplevelses- og aktivitetsbedrifter. Den aller største veksten er kommet innenfor utøvende kunst og musikk. Her hadde vi en vekst på 184 % i perioden 2003-2014! Det forteller at vi har stadig flere som tør å satse i Finnmark – det trenger vi og det vil vi ha mer av.

– Den største nedgangen har kommet innenfor bøker, aviser, blader og annonse. Det er i hovedsak på grunn av sysselsettingsnedgang i avisene i Finnmark.

Hvilke suksessfaktorer ved Surstoff-prosjektet trakk du frem i møte med politikerne?

– For oss har det vært viktig å få til et sterkere samarbeid mellom bedriftene. Derfor var det gledelig å kunne fortelle politikerne at ca. 60 % sier at de har innledet samarbeid med andre bedrifter de har blitt kjent med gjennom Surstoff! Det har fortrinnsvis skjedd som et resultat av at de møttes på en av de 3 kulturnæringskonferansene vi gjennomførte i Vadsø, Hammerfest og Alta i prosjektperioden. De blir kjent med hverandres kompetanse, får utveksle ideer og diskutere utviklingsmuligheter i samarbeid med hverandre. Så utvikles det konkrete samarbeid ut fra dette.

– For de som har deltatt på mer enn én samling sier hele 89 % at de har innledet et samarbeid med andre i Surstoff-nettverket. Det at 80 % også sier at de har fått hjelp, støtte og råd fra andre i nettverket er utrolig viktig. Det viser at limet i nettverket fungerer og at bedriftene hjelper hverandre. 

– Vi har også spurt Surstoff-deltakerne om de i fremtiden tror de vil samarbeide mer med andre surstoff-bedrifter. Svarene var udelt positive: 95 % svarte ja, 5 % var usikker og ingen svarte nei. 

– Kulturnæringsbedriftene jobber hardt – hver dag – for å utvikle virksomheten sin. Vi ser at dette gir resultater både gjennom at de når nye kunder og markeder og at de videreutvikler sine produkter og tjenester. Det er derfor veldig gledelig å se at bedriftene melder om vekst både i omsetning og sysselsetting.

– Sist, men ikke minst, har det for oss i prosjektet, i et så stort fylke som Finnmark, vært en avgjørende suksessfaktor at vi har vært 4 grupperinger fra ulike deler av fylket som har jobbet sammen i prosjektet. Vi har en sterk kulturnæring og et stort fylke, så da er det helt nødvendig å jobbe i lag for å lykkes. 

Hva sa politikerne når de fikk høre de gode resultatene?

– De satte stor pris på å få innblikk i prosjektet og det vi har jobbet med nå i 3 år. Vi fikk tilbakemelding på at de syntes vi hadde oppnådd gode resultater og gjort en god jobb i prosjektet.

– Kulturnæringssatsing har stått høyt på den politiske agendaen i Finnmark lenge, og det er godt å kunne formidle resultater som viser at det virker. Oppsummert kan vi sel si at tilbakemeldingen var – Keep up the good work!