Topp score for Hermetikken Kulturnæringshage!

 In Nyheter

Bedrifter som er medlem i en næringshage har høyere verdiskaping enn andre. Hermetikken Kulturnæringshage får høye karakterer fra sine bedrifter, viser ny undersøkelse. 

En evaluering av Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram viser at ordningene er viktig for næringslivet. Fire av fem bedrifter er fornøyd med tilbudet. Og rapporten viser at bedrifter som er medlem i en næringshage har høyere verdiskaping enn sammenlignbare bedrifter som ikke er en del av Sivas nettverk. 

Hvor tilfredse er Hermetikkens medlemsbedrifter?

Samtidig viser tilfredshetsundersøkelsen, som sendes til bedriftene hvert år, at Hermetikken Kulturnæringshage jevnt over scorer høyere enn landsgjennomsnittet på tilfredshet blant sine bedrifter.

Tilfredsheten blant Hermetikkens medlemmer har også økt ytterligere siden i fjor. På hele 25 av 34 måleparameter har tilfredsheten økt blant medlemmene, og i forhold til landsbasis scorer vi høyere på 23 av 34 måleparameter.

Dette er svært gledelig for oss i Hermetikken Kulturnæringshage, sier daglig leder Mette T. Westlie. 

 – Medlemmene våre gir klare tilbakemeldinger på at vi har betydning for dem, både i forhold til kunnskapstilførsel, videreutvikling av bedriften og som kobler både mot samarbeidspartnere og finansiører.

Hermetikken Kulturnæringshage har økt medlemsmassen og fått inn mange nye bedrifter siste året. Derfor er det viktig å arbeide for å bli bedre, sier Hermetikken-lederen.

– Vi skal ivareta både de nye og de som har vært med oss lenge. Bedriftene utfordrer oss hver dag, det skjer masse spennende utviklingsarbeid og det er den største motivasjonen i jobben vår!

I undersøkelsen går det frem at 77,8% av medlemmene sier at deres utviklingsarbeid hadde blitt forsinket, gjennomført i mindre omfang, eller blitt utsatt på ubestemt tid hvis de ikke hadde vært tilknyttet Hermetikken.

– Det viser at vi jobber godt sammen for å skape utvikling i bedriftene.

Fornøyd minister

Også Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner er opptatt av at medlemmer i næringshagene i Norge er effektive verktøy for vekst.

 – Vårt mål er at Sivas innovasjonsprogrammer skal være gode verktøy for utvikling av næringsmiljøer og gi økt verdiskaping i bedrifter som virker i distriktene. Vi er tilfredse med at evalueringen nå viser at programmene fungerer meget godt for bedriftene. Sivas nettverk bidrar til å bygge kompetanse, dele erfaring og stimulere til samarbeid. 

Og næringsminister Monica Mæland liker de gode resultatene bedriftene som er med i Siva-nettverket opplever.

– Vi er opptatt av å ha effektive virkemidler for vekst og verdiskaping som treffer næringslivets behov. Det er viktig at våre virkemidler kontinuerlig tilpasses et næringsliv i omstilling. Jobben som gjøres i næringshagene betyr mye for utvikling av fremtidens næringsliv. Det er en viktig jobb og det virker!

 

—————

FAKTABOKS:

Siva – Selskapet for industrivekst SF ble etablert i 1968 og er en del av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Siva er statens virkemiddel for tilretteleggende eierskap og utvikling av bedrifter og nærings- og kunnskapsmiljø i hele landet, med et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene. Hovedmålet er å utløse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljø.

Våre innovasjonsprogram bidrar til utvikling av oppstartsmiljø og bedriftsfellesskap. Selskapene som tas inn i programmene kalles Siva-partnere. De er profesjonelle nyskapere som gjør en formidabel innsats for utvikling av norsk næringsliv. De støtter og veileder over 2000 vekstbedrifter hvert år.

Næringshageprogrammet

Næringshageprogrammet har som hovedmål å bidra til økt verdiskaping, vekst og utvikling av norsk næringsliv, fortrinnsvis i distriktene. Næringshageprogrammet skal i tillegg være et virkemiddel for fylkeskommunen og bidra til at fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør styrkes.

Programmets visjon er å Skape levedyktig og framtidsrettet næringsliv i distriktene

En næringshage er en operatør for Sivas næringshageprogram. Næringshagen er et bedriftsfellesskap som arbeider for utvikling av næringslivet i sin region. Næringshagemiljøet består av en rekke bedrifter som er samlokaliserte i næringshagen eller tilknyttet denne gjennom tett oppfølging og samarbeid. Næringshagen gir bedrifter i distriktene et innovativt, faglig og sosialt miljø. Per 1. januar 2017 deltar 39 næringshager i det nasjonale næringshageprogrammet (http://effekten.siva.no/). En av dem er Hermetikken Kulturnæringshage i Vadsø i Finnmark.