TRANSIT

 In Nyheter

TRANSIT er et tilbud til kulturgründere i en tidlig utviklingsfase. Denne tidlige fasen består av idègenerering, utvelgelse og analyse – tilpasset kulturnæringens muligheter og utfordringer. TRANSIT er verktøyet som er hensiktsmessig for å identifisere konsept med potensial, å øke kommersialiseringsgraden – uten å innføre unødig treghet i prosessen eller frarøve gründerne emosjonelt eierskap til idè og initiativ.

TRANSIT er gjennomført av Hermetikken Næringshage to ganger, med tilsammen 14 deltakere.  Alle 14 har etablert egen virksomhet med base i Finnmark eller Troms.  Her er noen av tilbakemeldingene fra deltakerne:

«Dette var topp!  Inspirerende, lærerikt, nyttig og bevisstgjørende på godt og vondt!»

«Jeg har fått mye input fra å diskutere med andre i liknende situasjon som meg selv, noe som i seg selv er veldig lærerikt.  Jeg har fått verktøy som jeg skal bruke til analyse både av eget produkt, prissetting, marked og lønnsomhet. Veldig nyttig!»

«Dette fikk meg til å tenke i nye baner.  Alt vi gjorde hadde forbindelse med hverandre, og man må tenke på at alt man gjør har et forarbeid og en effekt i etterkant.  Det har vært en stor prosess med bevisstgjøring av egne mål og dermed kartlegging av hva som må til for å nå målene»

Finansiører av TRANSIT har vært Finnmark Fylkeskommune og SIVA