Trivselslaben blir Hermetikken-bedrift

 In Nyheter

– I mitt trivselslaboratorie tar jeg initiativ til prosjekter lokalt og regionalt som vil skape mestring, trivsel og tilhørighet for enkeltmennesker og for grupper av mennesker. Det sier Lise Aanesen, gründeren som står bak nyetableringen.

Trivselslaben AS føyer seg inn i rekken av nye bedrifter som nå går inn i Hermetikken Næringshage. Dermed har nettverket fått en folkehelsebedrift som tilbyr prosjektledelse, rådgiving og konsulentbistand innen områdene folkehelse og lokal samfunnsutvikling.

Motivasjonen bak bedriftsetableringen
– Drivkraften i selskapet er ønsket om å skape sosiale resultater. Som sosiale entreprenør jobber jeg for å få til endringer i de sprekkene og hullene som eksisterer mellom det offentlige, markedet og det frivillige samfunnet, sier Lise. Hun er førskolelærer, folkehelsekonsulent, sosial entreprenør og gründer, og betegner seg selv som et menneske med brennende engasjement for barn og unges oppvekstmiljø og for menneskers deltakelse i samhandling med andre.

Norges første generasjonshage
– Trivselslabens og mitt eget store mål og hovedprosjekt for tiden er utviklingen og av Norges første generasjonshage, forteller Lise med entusiasme. – Generasjonshage skal være en samfunnsutvikler og en sentral aktør i nærmiljøet som er med på å skape en meningsfull hverdag for barn, unge og eldre gjennom å utnytte det potensialet som ligger i samhandlingen mellom generasjonene, sier hun.

Generasjonshage skal levere barnehagetjenester, dagaktiviteter for eldre hjemmeboende personer med demens samt tjenester innen området tilrettelagt arbeid og arbeidspraksis.
Generasjonshage skal være et utviklingssenter og en arbeidsplass der barn, unge og eldre opplever mestring, trivsel og tilhørighet gjennom felles arbeid, opplevelser og aktivitet.

 

Folketrivsel
– I Trivselslaben ser jeg folketrivsel som en stor og viktig del av folkehelsearbeidet. For å utvikle og opprettholde en god helse må mennesker trives i sin egen hverdag. De må oppleve at de er til nytte for andre, at det er bruk for dem, sier Lise og understreker at vi må skape sosiale arenaer der mennesket er menneskets glede. 
Trivselslaben er en sosial entreprenør som bevisst tar tak i bestemte samfunnsproblem og etablerer nye løsning, nye organiseringer eller bringer forskjellige grupperinger sammen for å løse disse utfordringene.