Virkemidler

 In Kulturnæringsgrunder

Det fins mange virkemidler og aktører som tilbyr støtte og hjelp til kulturnæringsbedrifter. I denne oversikten finner du et utvalg av støtteordninger. Hermetikken kulturnæringshage har god kunnskap om hvilke muligheter som fins og kan bistå med søknader. Trykk her.

 

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge har mange virkemidler både for gründere og for bedrifter som har levd en stund. Gründere kan søke blant annet idéutvikling, etablerertilskudd og mentorordringer. Les mer her.
For etablerte bedrifter fins støtteordninger for blant annet utvikling, klynger og bedriftsnettverk. Les mer her

Kulturrådet
Kulturrådet er den mest bransjespesifikke tilskuddsaktøren. De gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål. Les mer her.

Kulturnæringsstiftelsen, Sparebank1 Nord-Norge
Kulturnæringsstiftelsen skal gi kompetente bidrag til en bærekraftig utvikling av kulturnæringen i Nord-Norge og på Svalbard. Les mer her.

Finnmark fylkeskommune
Kulturnæring er en av Finnmark fylkeskommunes prioriterte satsinger innenfor næringsutvikling og har ulike støtteordninger regionalt utviklingsprogram. De har også arbeidsstipend for filmarbeidere, festivalstøtte og støtte til profesjonell kunstnerisk virksomhet. Les mer her.

Barentssekratariatet
Hovedmålsettingen for prosjektstøtten som gis av Barentssekretariatet er å styrke det brede folkelige og næringsrettede samarbeidet i Barentsregionen. Prosjekter som involverer barn og unge og som fremmer toleranse, likestilling og demokratiutvikling er spesielle fokusområder for Barentssekretariatet. Les mer her

Sametinget
Sametinget har flere ulike støtteordninger for kultur og næringsliv. Det arbeides aktivt for å øke sysselsettingen i de samiske kulturnæringene, blant annet gjennom Dahttu kulturnæringsprogram. Les mer her

Nordnorsk Filmsenter
Filmsenteret har ulike tilskuddordninger som skal bidra til å utvikle den audiovisuelle bransjen i nord. De gir tilskudd til blant annet kortfilm, dokumentarfilm, distribusjon, mentorordning, kompetansetiltak og reisestipend. Les mer her

Fritt Ord
Stiftelsen Fritt Ord forvalter midler til prosjekter innenfor programområdene Medier og demokrati, Informasjon og offentlig debatt, Stipend og undervisning og Kunst og kultur. Det vil blant annet kunne søkes penger til litteratu, film, foto, kunst og kreative prosjekter. Les mer her.

VRI Finnmark
Virkemidler for regional FoU og innovasjon. Bedrifter i Finnmark kan søke midler til utviklingsprosjekt som krever forskningskompetanse i gjennomføringen. Prosjektene skal være viktige for bedriftenes kommersielle utvikling. Les mer her.

Inkubator Nord
Inkubator Nord gir gründerhjelp til bedrifter i Finnmark i oppstartfase og tidlig vekstfase, og tilbyr støtte og veiledning til forretningsideer med et ekstra stort potensial for å lykkes. Bistand tilpasser bedriftens egne behov, og er ikke begrenset til spesielle næringer. Les mer her

Forskningsrådet
Forskningsrådet finansierer forskning og utvikling. Både næringslivet og forskningsmiljøer kan søke om støtte. I innovasjonsprosjekt for næringslivet er det bedriften som søker og blir kontraktspartner med Forskningsrådet. Både små, mellomstore og store bedrifter kan søke. Les mer her.

SkatteFUNN
Ordningen er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og utvikling. Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Les mer her.